IFRS 5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

(IFRS 5 – Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục)

Ban hành: 03/2004

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 193


Giới thiệu về IFRS 5

IFRS 5 hướng dẫn việc kế toán đối với các Tài sản dài hạn nắm giữ để bán (hoặc để phân phối cho chủ sở hữu). Về cơ bản, tài sản (hoặc nhóm tài sản thanh lý) nắm giữ để bán không được trích khấu hao, phản ánh theo giá trị thấp hơn giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý trừ chi phí bán và được trình bày riêng trên Báo cáo tình hình tài chính. Chuẩn mực cũng yêu cầu những thuyết minh riêng phải trình bày liên quan đến các hoạt động bị chấm dứt và việc thanh lý các tài sản dài hạn.

IFRS 5 được ban hành vào tháng 03/2004 để thay thế cho Chuẩn mực IAS 35 - Hoạt động bị chấm dứt đã được ban hành từ tháng 06/1998. IFRS 5 áp dụng cho các Báo cáo tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2005.

Tóm tắt IFRS 5

Nội dung đang được cập nhật

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 5

Các bài viết liên quan đến IFRS 5

Toàn văn Chuẩn mực IFRS 5

Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến IFRS 5

Scroll to Top