Thuật ngữ IFRS: Income from a structured entity

dịch tiếng Việt: Thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc


Income from a structured entity là gì?

Income from a structured entity (Thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc) được định nghĩa là thu nhập từ một đơn vị được cấu trúc bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí định kỳ và không định kỳ, lãi suất, cổ tức, lãi hoặc lỗ khi xác định lại hoặc dừng ghi nhận lợi ích trong các đơn vị được cấu trúc và các khoản lãi hoặc lỗ chuyển giao tài sản và nợ phải trả cho đơn vị được cấu trúc.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top