Thuật ngữ IFRS: Interest in another entity

dịch tiếng Việt: Lợi ích trong đơn vị khác


Interest in another entity là gì?

Interest in another entity (Lợi ích trong đơn vị khác) được định nghĩa là sự tham gia theo hợp đồng và phi hợp đồng làm cho đơn vị có sự thay đổi lợi nhuận từ kết quả hoạt động của đơn vị khác.

Lợi ích trong đơn vị có thể được chứng minh, nhưng không giới hạn, việc nắm giữ vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ nợ cũng như các hình thức tham gia khác như cấp ngân quỹ, hỗ trợ thanh khoản, tăng cường tín dụng và bảo lãnh. Nó bao gồm các phương thức mà một đơn vị có quyền kiểm soát, hoặc đồng kiểm soát, hoặc ảnh hưởng đáng kể đến đơn vị khác.

Một đơn vị không nhất thiết có lợi ích trong đơn vị khác chỉ vì mối quan hệ khách hàng - nhà cung cấp tượng trưng.

Đoạn B7-B9 của IFRS 12 cung cấp thêm thông tin về lợi ích trong đơn vị khác.

Đoạn B55-B57 của IFRS 10 giải thích sự thay đổi của lợi nhuận.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top