Thuật ngữ IFRS: Contingent share agreement

dịch tiếng Việt: Thỏa thuận phát hành cổ phiếu tiềm tàng


Contingent share agreement là gì?

Contingent share agreement (Thỏa thuận phát hành cổ phiếu tiềm tàng) được định nghĩa là Thỏa thuận phát hành cổ phiếu phụ thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện cụ thể.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top