Thuật ngữ IFRS: Credit risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro tín dụng


Credit risk là gì?

Credit risk (Rủi ro tín dụng) được định nghĩa là Rủi ro mà một bên tham gia vào công cụ tài chính sẽ gây ra tổn thất tài chính cho bên còn lại do không thực hiện được một nghĩa vụ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top