Thuật ngữ IFRS: 12-month expected credit losses

dịch tiếng Việt: Tổn thất tín dụng dự kiến trong vòng 12 tháng


12-month expected credit losses là gì?

12-month expected credit losses (Tổn thất tín dụng dự kiến trong vòng 12 tháng) được định nghĩa là một phần của khoản tổn thất tín dụng dự kiến trong suốt thời hạn của công cụ tài chính có thể phát sinh do mất khả năng thanh toán trong vòng 12 tháng sau ngày báo cáo.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top