Thuật ngữ IFRS: Credit risk rating grades

dịch tiếng Việt: Hạng rủi ro tín dụng


Credit risk rating grades là gì?

Credit risk rating grades (Hạng rủi ro tín dụng) được định nghĩa là Mức xếp hạng rủi ro tín dụng dựa trên rủi ro mất khả năng thanh toán phát sinh với các công cụ tài chính.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top