Thuật ngữ IFRS: Deemed cost

dịch tiếng Việt: Giá phí quy ước


Deemed cost là gì?

Deemed cost (Giá phí quy ước) được định nghĩa là Giá trị được dùng để thay thế cho nguyên giá hoặc giá trị phải khấu hao tại ngày trao đổi. Chi phí khấu hao sau đó giả định rằng đơn vị đã ghi nhận ban đầu tài sản hoặc khoản nợ phải trả tại ngày trao đổi và nguyên giá của chúng bằng với giá phí quy ước.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top