Thuật ngữ IFRS: Service cost

dịch tiếng Việt: Chi phí phục vụ


Service cost là gì?

Service cost (Chi phí phục vụ) bao gồm:

(a) Chi phí phục vụ hiện tại;

(b) Chi phí phục vụ quá khứ;

(c) Các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi thanh toán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top