Thuật ngữ IFRS: Cost approach

dịch tiếng Việt: Phương pháp chi phí


Cost approach là gì?

Cost approach (Phương pháp chi phí) được định nghĩa là Một kỹ thuật định giá phản ánh giá trị cần có ở thời điểm hiện tại để thay thế công năng của một tài sản (thường gọi là chi phí thay thế hiện tại).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top