Thuật ngữ IFRS: Cost

dịch tiếng Việt: Nguyên giá


Cost là gì?

Cost (Nguyên giá) được định nghĩa là Số tiền hoặc các khoản tương đương tiền đã trả hoặc giá trị hợp lý của các khoản thanh toán khác để có được tài sản tại thời điểm mua hoặc xây dựng, hoặc khi áp dụng các chuẩn mực kế toán khác, ví dụ như IFRS 2, là giá trị liên quan đến tài sản tại thời điểm ghi nhận ban đầu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top