Thuật ngữ IFRS: Current service cost

dịch tiếng Việt: Chi phí phục vụ hiện tại


Current service cost là gì?

Current service cost (Chi phí phục vụ hiện tại) được định nghĩa là Phần giá trị hiện tại tăng lên của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh do người lao động làm việc cho đơn vị trong kỳ hiện tại.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top