Thuật ngữ IFRS: Defered tax liabilities

dịch tiếng Việt: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả


Defered tax liabilities là gì?

Defered tax liabilities (Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả) được định nghĩa là Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các kỳ tương lai liên quan đến chênh lệch tạm thời chịu thuế.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top