Thuật ngữ IFRS: Entry price

dịch tiếng Việt: Giá đầu vào


Entry price là gì?

Entry price (Giá đầu vào) được định nghĩa là Giá được trả để mua tài sản hoặc nhận giá để nhận một khoản nợ phải trả trong một giao dịch trao đổi.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top