Thuật ngữ IFRS: Exit price

dịch tiếng Việt: Giá đầu ra


Exit price là gì?

Exit price (Giá đầu ra) được định nghĩa là Giá có thể nhận được từ việc bán một tài sản hoặc giá chuyển nhượng một khoản nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top