Thuật ngữ IFRS: Other price risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro khác về giá


Other price risk là gì?

Other price risk (Rủi ro khác về giá) được định nghĩa là Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính biến động do ảnh hưởng của những thay đổi về giá cả thị trường (trừ những thay đổi phát sinh từ rủi ro lãi suất hoặc rủi ro tiền tệ), kể cả khi những thay đổi này là do các yếu tố nội tại của từng công cụ tài chính hoặc do bên phát hành công cụ hay bởi các yếu tố tác động đến tất cả các công cụ tài chính tương tự được giao dịch trên thị trường.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top