Thuật ngữ IFRS: Stand-alone selling price (of a good or service)

dịch tiếng Việt: Giá bán riêng lẻ (của hàng hóa, dịch vụ)


Stand-alone selling price (of a good or service) là gì?

Stand-alone selling price (of a good or service) (Giá bán riêng lẻ (của hàng hóa, dịch vụ)) được định nghĩa là Giá khi đơn vị bán riêng hàng hóa, dịch vụ đã cam kết cho khách hàng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top