Thuật ngữ IFRS: Financial liability at fair value through profit or loss

dịch tiếng Việt: Nợ phải trả tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi, lỗ


Financial liability at fair value through profit or loss là gì?

Financial liability at fair value through profit or loss (Nợ phải trả tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi, lỗ) được định nghĩa là Một khoản nợ phải trả tài chính đáp ứng một trong số những điều kiện sau đây:

(a) Phù hợp với định nghĩa về nắm giữ để kinh doanh.

(b) Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, khoản nợ đó được một đơn vị ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ theo đoạn 4.2.2 hoặc 4.3.5.

(c) Được chỉ định tại thời điểm ghi nhận ban đầu hoặc sau đó là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua lãi, lỗ theo khoản 6.7.1.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top