Thuật ngữ IFRS: Fair value less costs to sell

dịch tiếng Việt: Giá trị hợp lý trừ chi phí bán


Fair value less costs to sell là gì?

Fair value less costs to sell (Giá trị hợp lý trừ chi phí bán) được định nghĩa là Số tiền có thể thu về từ việc bán một tài sản hoặc đơn vị tạo tiền trong một giao dịch ngang giá giữa các bên có hiểu biết và tự nguyện, trừ đi chi phí bán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top