Thuật ngữ IFRS: Profit or loss

dịch tiếng Việt: Lãi hoặc lỗ


Profit or loss là gì?

Profit or loss (Lãi hoặc lỗ) được định nghĩa là Tổng thu nhập trừ đi các khoản chi phí, không bao gồm các khoản mục thuộc thu nhập toàn diện khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top