Thuật ngữ IFRS: General purpose financial statements

dịch tiếng Việt: Báo cáo tài chính cho mục đích chung


General purpose financial statements là gì?

General purpose financial statements (Báo cáo tài chính cho mục đích chung) được định nghĩa là Báo cáo tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, những người không ở vị trí có thể yêu cầu đơn vị phải lập báo cáo phù hợp với nhu cầu thông tin cụ thể của họ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top