Thuật ngữ IFRS: Separate financial statements

dịch tiếng Việt: Báo cáo tài chính riêng


Separate financial statements là gì?

Separate financial statements (Báo cáo tài chính riêng) được trình bày bởi một đơn vị trong đó đơn vị có thể chọn, theo các yêu cầu trong IAS 27, để hạch toán các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết theo giá gốc  phù hợp với IFRS 9 Công cụ tài chính hoặc theo phương pháp vốn chủ sở hữu được mô tả trong IAS 28 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top