Thuật ngữ IFRS: Government grants

dịch tiếng Việt: Trợ cấp của chính phủ


Government grants là gì?

Government grants (Trợ cấp của chính phủ) được định nghĩa là sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức chuyển giao những nguồn lực cho một đơn vị để đổi lại  sự tuân thủ trong quá khứ hoặc tương lai với những điều kiện nhất định trong hoạt động của đơn vị.

Các khoản này không bao gồm các khoản hỗ trợ của chính phủ mà không xác định được  giá trị một cách phù hợp và những giao dịch với chính phủ mà không phân biệt được với giao dịch thông thường của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top