Thuật ngữ IFRS: Government assistance

dịch tiếng Việt: Hỗ trợ của chính phủ


Government assistance là gì?

Government assistance (Hỗ trợ của chính phủ) được định nghĩa là Hành động của chính phủ được thiết lập để cung cấp một lợi ích kinh tế cụ thể cho một đơn vị hoặc nhóm các đơn vị đủ điều kiện theo các tiêu chí nhất định.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top