Thuật ngữ IFRS: Grants related to Income

dịch tiếng Việt: Trợ cấp liên quan đến thu nhập


Grants related to Income là gì?

Grants related to Income (Trợ cấp liên quan đến thu nhập) được định nghĩa là Những khoản trợ cấp khác của Chính phủ ngoài những khoản trợ cấp liên quan đến tài sản.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top