Thuật ngữ IFRS: Impairment gain or loss

dịch tiếng Việt: Lãi hoặc lỗ do suy giảm giá trị


Impairment gain or loss là gì?

Impairment gain or loss (Lãi hoặc lỗ do suy giảm giá trị) được định nghĩa là Lãi hoặc lỗ được ghi nhận vào Báo cáo lãi, lỗ theo đoạn 5.5.8 và phát sinh từ việc áp dụng các yêu cầu về suy giảm giá trị trong Mục 5.5.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top