Thuật ngữ IFRS: Income

dịch tiếng Việt: Thu nhập


Income là gì?

Income (Thu nhập) được định nghĩa là Sự gia tăng các lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới dạng các dòng tiền vào hoặc sự gia tăng giá trị tài sản, giảm nợ phải trả làm cho vốn chủ sở hữu tăng lên, ngoại trừ các khoản đóng góp của các bên đầu tư vốn chủ sở hữu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top