Thuật ngữ IFRS: Income approach

dịch tiếng Việt: Phương pháp thu nhập


Income approach là gì?

Income approach (Phương pháp thu nhập) được định nghĩa là Kỹ thuật định giá chuyển đổi số tiền trong tương lai (ví dụ như dòng tiền hoặc thu nhập và chi phí) về một số tiền hiện tại (ví dụ chiết khấu). Việc giá trị hợp lý được thực hiện trên cơ sở giá trị biểu thị bởi kỳ vọng của thị trường hiện tại về những khoản tiền trong tương lai.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top