Thuật ngữ IFRS: Total comprehensive income

dịch tiếng Việt: Tổng thu nhập toàn diện


Total comprehensive income là gì?

Total comprehensive income (Tổng thu nhập toàn diện) được định nghĩa là Các thay đổi của vốn chủ sở hữu trong kỳ là kết quả từ các giao dịch và sự kiện khác ngoài giao dịch với chủ sở hữu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top