Thuật ngữ IFRS: Insurance acquisition cash flows

dịch tiếng Việt: Dòng tiền liên quan đến khai thác hợp đồng bảo hiểm mới


Insurance acquisition cash flows là gì?

Insurance acquisition cash flows (Dòng tiền liên quan đến khai thác hợp đồng bảo hiểm mới) được định nghĩa là Các dòng tiền phát sinh từ chi phí phát hành, thẩm định và khởi lập một nhóm hợp đồng bảo hiểm mà có thể phân bổ trực tiếp về danh mục hợp đồng bảo hiểm mà nhóm thuộc về. Các dòng tiền này có thể bao gồm các dòng tiền không thể phân bổ trực tiếp cho từng hợp đồng riêng lẻ hoặc từng nhóm hợp đồng bảo hiểm trong danh mục hợp đồng bảo hiểm đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top