Thuật ngữ IFRS: Acquisition date

dịch tiếng Việt: Ngày mua


Acquisition date là gì?

Acquisition date (Ngày mua) được định nghĩa là Ngày mà bên mua có được quyền kiểm soát đối với bên bị mua.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top