Thuật ngữ IFRS: Expected cash flows

dịch tiếng Việt: Dòng tiền dự kiến


Expected cash flows là gì?

Expected cash flows (Dòng tiền dự kiến) được định nghĩa là Giá trị bình quân gia quyền (ví dụ phân phối trung bình mẫu) của dòng tiền trong tương lai.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top