Thuật ngữ IFRS: Interim financial report

dịch tiếng Việt: Báo cáo tài chính giữa niên độ


Interim financial report là gì?

Interim financial report (Báo cáo tài chính giữa niên độ) được định nghĩa là Báo cáo tài chính có thể là báo cáo tài chính dạng đầy đủ (như được mô tả trong IAS 1) hoặc một bộ báo cáo tài chính dạng tóm lược (như được mô tả trong IAS 34) trong kỳ báo cáo giữa niên độ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top