IAS 34 – Interim Financial Reporting

(IAS 34 – Báo cáo tài chính giữa niên độ)

Ban hành: 06/1998

Hiệu lực: 01/1999

Lượt xem: 479


Scroll to Top