Thuật ngữ IFRS: Intrinsic value

dịch tiếng Việt: Giá trị nội tại


Intrinsic value là gì?

Intrinsic value (Giá trị nội tại) được định nghĩa là Chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu mà đối tác có quyền (điều kiện hoặc vô điều kiện) đăng ký hoặc nhận; và giá (nếu có) mà đối tác được yêu cầu phải trả cho những cổ phiếu này. Ví dụ, một quyền chọn cổ phiếu với giá thực hiện là 15CU ,một cổ phiếu có giá trị hợp lý là 20CU, thì giá trị nội tại của quyền chọn cổ phiếu này là 5CU.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top