Thuật ngữ IFRS: Liability for incurred claims

dịch tiếng Việt: Dự phòng cho các bồi thường đã xảy ra


Liability for incurred claims là gì?

Liability for incurred claims (Dự phòng cho các bồi thường đã xảy ra) được định nghĩa là Nghĩa vụ của một công ty bảo hiểm trong việc điều tra và thanh toán các yêu cầu hợp lệ cho các sự kiện được bảo hiểm đã xảy ra, bao gồm các sự kiện đã xảy ra nhưng chưa được báo cáo và các chi phí bảo hiểm phát sinh khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top