Thuật ngữ IFRS: Liability for remaining coverage

dịch tiếng Việt: Dự phòng cho thời gian bảo hiểm còn lại


Liability for remaining coverage là gì?

Liability for remaining coverage (Dự phòng cho thời gian bảo hiểm còn lại) được định nghĩa là Nghĩa vụ của một công ty bảo hiểm trong việc điều tra và thanh toán các yêu cầu hợp lệ theo hợp đồng bảo hiểm hiện tại đối với các sự kiện được bảo hiểm chưa xảy ra (nghĩa là nghĩa vụ liên quan đến phần chưa hết hạn của thời hạn bảo hiểm).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top