Thuật ngữ IFRS: Coverage period

dịch tiếng Việt: Thời hạn bảo hiểm


Coverage period là gì?

Coverage period (Thời hạn bảo hiểm) được định nghĩa là Khoảng thời gian mà công ty bảo hiểm cung cấp sự bảo vệ cho các sự kiện được bảo hiểm, và phải bao gồm cả khoảng thời gian bảo vệ tương ứng với tất cả các khoản phí bảo hiểm trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top