Thuật ngữ IFRS: Market risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro thị trường


Market risk là gì?

Market risk (Rủi ro thị trường) được định nghĩa là Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của sự thay đổi giá cả thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm ba loại: rủi ro tiền tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro khác về giá.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top