Thuật ngữ IFRS: Market approach

dịch tiếng Việt: Phương pháp thị trường


Market approach là gì?

Market approach ( Phương pháp thị trường ) được định nghĩa là Một kỹ thuật định giá sử dụng giá và các thông tin khác được tạo ra bởi các giao dịch trên thị trường liên quan đến các tài sản, nợ phải trả giống nhau hoặc tương đương (tương tự) hoặc một nhóm tài sản và nợ phải trả như một thực thể kinh doanh.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top