Thuật ngữ IFRS: Market condition

dịch tiếng Việt: Điều kiện thị trường


Market condition là gì?

Market condition (Điều kiện thị trường) được định nghĩa là Một điều kiện mà tại đó giá thực hiện, việc trao quyền hoặc khả năng thực hiện của công cụ vốn phụ thuộc vào các yếu tố liên quan đến giá thị trường của công cụ vốn của đơn vị (hoặc công cụ vốn của đơn vị khác trong cùng tập đoàn), như:

(a) việc đạt được giá cụ thể của cổ phiếu hoặc  giá trị nội tại cụ thể của quyền chọn cổ phiếu, hoặc

(b) việc đạt được mục tiêu cụ thể dựa vào giá thị trường (hoặc giá trị) của công cụ vốn của đơn vị đó (hoặc công cụ vốn của đơn vị khác trong cùng tập đoàn) có liên quan tới chỉ số giá thị trường của công cụ vốn của các đơn vị khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top