Thuật ngữ IFRS: Active market

dịch tiếng Việt: Thị trường sôi động


Active market là gì?

Active market (Thị trường sôi động) được định nghĩa là Một thị trường trong đó giao dịch của một tài sản hoặc khoản nợ phải trả diễn ra với tần suất và khối lượng đủ để cung cấp thông tin về giá cả trên cơ sở hoạt động liên tục.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top