Thuật ngữ IFRS: Net assets available for benefits

dịch tiếng Việt: Giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi


Net assets available for benefits là gì?

Net assets available for benefits (Giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi) được định nghĩa là Tổng giá trị tài sản trừ tổng nợ phải trả của quỹ, không phải là giá trị hiện tại dựa trên mô hình thống kê của các khoản phúc lợi hưu trí cam kết.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top