IAS 26 – Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

(IAS 26 – Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí)

Ban hành: 01/1987

Hiệu lực: 01/1988

Lượt xem: 770


Giới thiệu về IAS 26

Mục tiêu của IAS 26 là trình bày các nguyên tắc đo lường và công bố thông tin trên Báo cáo tài chính liên quan đến các Quỹ phúc lợi hưu trí. Chuẩn mực đưa ra các định nghĩa về các Quỹ phúc lợi, quy định cách thức đo lường đối với mỗi loại khác nhau, đặc biệt là vấn đề liên quan đến giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê, phân biệt giữa các khoản phúc lợi nhận được và các khoản phúc lợi chưa nhận được.

IAS 26 được ban hành vào tháng 01/1987 và áp dụng cho Báo cáo tài chính có kỳ kế toán sau ngày 01/01/1988.

Thuật ngữBản tiếng ViệtBản tiếng AnhDownloadBài viết

Các thuật ngữ sử dụng trong IAS 26


Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IAS 26


Bản tiếng Anh của Chuẩn mực IAS 26


Download các tài liệu liên quan đến Chuẩn mực IAS 26


Không có thông tin

Các bài viết liên quan đến Chuẩn mực IAS 26


Tóm tắt Chuẩn mực IAS 26

Định nghĩa

Quỹ phúc lợi hưu trí: là các thỏa thuận trong đó đơn vị cung cấp phúc lợi cho người lao động trong hoặc sau khi chấm dứt phục vụ (dưới hình thức thu nhập hàng năm hoặc khoán một khoản tiền) khi những khoản phúc lợi đó hoặc các khoản đóng góp của người sử dụng lao động cho các quỹ này có thể được xác định hoặc ước tính trước khi người lao động nghỉ hưu dựa trên tài liệu hoặc thực tiễn tại đơn vị. [IAS 26.8]

Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định: là các quỹ phúc lợi hưu trí mà các khoản chi trả cho phúc lợi hưu trí được xác định dựa trên các khoản đóng góp cùng với các khoản thu nhập từ đầu tư của trên đó. [IAS 26.8]

Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định: là các quỹ phúc lợi hưu trí mà số tiền chi trả cho phúc lợi hưu trí được xác định bằng cách tham chiếu đến một công thức tính toán thường dựa trên thu nhập của người lao động và/hoặc số năm làm việc. [IAS 26.8]

Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định

Báo cáo tài chính của quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định bao gồm báo cáo về giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi và mô tả về chính sách gây quỹ. [IAS 26.13]

Quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định

Báo cáo tài chính của quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định sẽ bao gồm: [IAS 26.17]

 • Báo cáo trình bày: Giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi; giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê, phân biệt giữa các khoản phúc lợi nhận được và các khoản phúc lợi chưa nhận được; và phần thặng dư hoặc thâm hụt của quỹ; hoặc
 • Báo cáo về giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi bao gồm: Thuyết minh về giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê, phân biệt giữa các khoản phúc lợi nhận được và các khoản phúc lợi chưa nhận được; hoặc tham chiếu đến thông tin này trên một báo cáo thống kê đính kèm.

Trường hợp việc định giá theo mô hình thống kê chưa được thực hiện tại ngày lập báo cáo tài chính, định giá gần nhất sẽ được sử dụng làm cơ sở và ngày định giá được trình bày. Với mục đích được đề cập như trong đoạn 17, giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê phải căn cứ trên giá trị phúc lợi được cam kết theo các điều khoản của quỹ dựa trên thời gian làm việc của người lao động tới nay sử dụng mức lương hiện tại hoặc mức lương dự kiến và thuyết minh cơ sở tính toán được sử dụng. Ảnh hưởng của bất cứ thay đổi nào trong các giả định của mô hình thống kê mà có tác động trọng yếu đến giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê sẽ được thuyết minh. [IAS 26.18]

Báo cáo tài chính sẽ trình bày mối quan hệ giữa giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê và giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi, cũng như chính sách trích lập quỹ cho các khoản phúc lợi đã được cam kết. [IAS 26.19]

Các khoản đầu tư của quỹ phúc lợi hữu trí được ghi nhận theo giá trị hợp lý. Trong trường hợp các khoản đầu tư này là chứng khoán giao dịch trên thị trường, giá trị hợp lý là giá trị thị trường. Trường hợp các khoản đầu tư của quỹ được nắm giữ không thể ước tính được giá trị hợp lý, cần thuyết minh lý do tại sao không thể sử dụng giá trị hợp lý. [IAS 26.32]

Trình bày báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Quỹ phúc lợi hưu trí cũng bao gồm những thông tin sau: [IAS 26.35(a)]

 • Phân loại tài sản phù hợp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo;
 • Cơ sở định giá tài sản;
 • Chi tiết các khoản đầu tư vượt quá 5% giá trị tài sản thuần sẵn có cho các khoản phúc lợi hoặc 5% giá trị đầu tư của mỗi loại chứng khoán;
 • Chi tiết của các khoản đầu tư vào bên sử dụng lao động; và
 • Các khoản nợ phải trả khác ngoài giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê.

Báo cáo về các sự thay đổi trong giá trị tài sản sẵn sàng cho các khoản phúc lợi bao gồm: [IAS 26.35(b)]

 • Mức đóng góp của bên sử dụng lao động;
 • Mức đóng góp của người lao động;
 • Thu nhập từ đầu tư như lãi và cổ tức;
 • Thu nhập khác;
 • Các khoản phúc lợi đã trả hoặc phải trả (phân tích chi tiết, ví dụ, hưu bổng, tử tuất hoặc chế độ cho thương tật và các khoản thanh toán khoán);
 • Chi phí quản lý;
 • Chi phí khác;
 • Thuế thu nhập;
 • Lãi hoặc lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư và các thay đổi trong giá trị của các khoản đầu tư; và
 • Việc điều chuyển vốn từ quỹ này sang quỹ khác.

Mô tả chính sách trích lập quỹ; [IAS 26.35(c)]

Các chi tiết khác về quỹ [IAS 26.36]

Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu [IAS 26.34(b)]

Mô tả về quỹ và ảnh hưởng của bất cứ các thay đổi nào của quỹ trong kỳ. [IAS 26.34(c)]

Trình bày báo cáo tài chính cho quỹ phúc lợi với mức phúc lợi được xác định [IAS 26.35(d) và (e)]

Đối với quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định, giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê (có thể phân biệt giữa các khoản phúc lợi được nhận và các khoản phúc lợi chưa được nhận) dựa trên các lợi ích được cam kết theo các điều khoản của quỹ, theo thời gian làm việc của người lao động sử dụng mức lương hiện tại hoặc mức lương dự kiến; những thông tin này có thể được bao gồm trong một báo cáo riêng của chuyên gia thống kê kèm theo báo cáo tài chính liên quan; và

Đối với quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định, cần có mô tả về các giả định trọng yếu theo mô hình thống kê và phương pháp được sử dụng để tính giá trị hiện tại của các khoản phúc lợi hưu trí được cam kết dựa trên mô hình thống kê.

Scroll to Top