Thuật ngữ IFRS: Net investment in the lease

dịch tiếng Việt: Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài sản


Net investment in the lease là gì?

Net investment in the lease (Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài sản) được định nghĩa là đầu tư gộp trong hợp đồng thuê được chiết khấu theo lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top