Thuật ngữ IFRS: Other long-term employee benefits

dịch tiếng Việt: Các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động


Other long-term employee benefits là gì?

Other long-term employee benefits (Các khoản phúc lợi dài hạn khác cho người lao động) được định nghĩa là Tất cả các khoản phúc lợi cho người lao động không phải là phúc lợi ngắn hạn, phúc lợi sau khi nghỉ việc và phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top