Thuật ngữ IFRS: Party to a joint arrangement

dịch tiếng Việt: Bên tham gia thỏa thuận chung


Party to a joint arrangement là gì?

Party to a joint arrangement (Bên tham gia thỏa thuận chung) được định nghĩa là bên tham gia và nắm quyền kiểm soát chung đối với hoạt động kiểm soát chung.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top