Thuật ngữ IFRS: Joint operation

dịch tiếng Việt: Hoạt động chung


Joint operation là gì?

Joint operation (Hoạt động chung) được định nghĩa là Một thỏa thuận chung, theo đó các bên có chung quyền kiểm soát có quyền đối với tài sản và có nghĩa vụ đối với các khoản nợ phải trả, liên quan đến thỏa thuận.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top