Thuật ngữ IFRS: Joint arrangement

dịch tiếng Việt: Thỏa thuận chung


Joint arrangement là gì?

Joint arrangement (Thỏa thuận chung) được định nghĩa là Một thỏa thuận trong đó hai hoặc nhiều bên có chung quyền kiểm soát.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top