Thuật ngữ IFRS: Related party transaction

dịch tiếng Việt: Giao dịch với bên liên quan


Related party transaction là gì?

Related party transaction (Giao dịch với bên liên quan) được định nghĩa là Việc chuyển giao nguồn lực, dịch vụ hoặc nghĩa vụ giữa đơn vị báo cáo và bên liên quan, bất kể giá có được tính hay không.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top